Jdi na obsah Jdi na menu
 


Trimování II.

25. 7. 2007

 

 Obrazek

Process:

 1. Trim neck very closely and evenly into back. 
     Trimujte krk
     velmi důkladně
     a rovnoměrně až po hřbet.
 2. Trim back evenly but not as closely as the neck.
     Hřbet trimujte rovnoměrně ale ne tak důkladně jako krk
 3. Front part of neck and brisket should be trimmed closely, with just a shade more hair left on as one works down to where the front legs join the body.
     Přední část krku a hrudníku může být otrymována důkladně,  ...
 4. Front shoulders should be trimmed evenly and closely.
     Přední část ramene mlůže být otrimována rovnoměrně a důkladněji.
 5. Front legs should be slightly trimmed to straighten lines. Trim principally on back line; trim superfluous hair from edges of feet and between toes, shaping to roundness. Clean the bottoms and around the bottoms of the feet using a moustache or blunt nosed scissors. 
     Přední noha může být mírně trimovaná do rovných linií.Trimujte 
     hlavně  zadní linii. Otrimujte přebytečné chlupy z okraje tlapky a mezi
     prsty, tvarujte do kulata. Spodky tlapky a kolem polštářků tlapky
     odstraňte chlupy pomocí nůžek na knír nebo nůžek s kulatou špičkou.
 6. Shape ribs to follow body conformation from a finely trimmed back to a fuller coat on the under part of ribs and chest, but do not leave any on sides or under chest that are in any way shaggy. 
     Tvar žeber upravujte tak aby pozvolně přecházel od konečné
     úpravy otrimovaných zad až po vlnitou srst na spodní části žeber a hrudníku,
     ale nedopusťte aby některé chlupy na stranách nebo pod hrudníkem byli
     jakkoli střapaté
 7. Trim loin, but do not emphasize tuck up. 
     Slabiny trimujte, ale ne příliš důrazně. 
 8. Trim only shaggy or snarled hair from the belly. The belly may be clippered with an electric clippers. 
     Na břichu trimujte pouze rozcuchané nebo rozvrkočené chlupy. Břicho může
     být ostříhané elektrickým strojkem.
 9. Trim thighs from back line to hock, taking off sufficient hair to show a definite outline of leg. 
     Stehna trimujte ze zadní linie(myslím že od kyčle) po hlezno, rozlétané chlupy
     ukazují konečnou vnější linku nohy(na zadní straně stehen)
 10. Straighten back line of hock and trim superfluous hair from edges of feet and between toes, shaping to roundness. Clean the bottoms and around the bottoms of the feet using a moustache or blunt nosed scissors.
 11. Trim inside of hind legs down to hock joint. 
     Trimujte uvnitř zadní nohy dolů po hlezení kloub
 12. Trim tail evenly, but not too closely, to a tip towards head. 
     Ocas trimujte rovnoměrně, ale ne příliš důkladně, až po koneček
 13. Trim stern closely and evenly. Complete the stern using a thinning shears (the thinning shears should lay flat against the stern). 
     Záď trimujte důkladně a rovnoměrně. Dodělejte záďpomocí tenčících nůžek
     (tenčící nůžky mohou ležet rovně napoti zádi)
 14. Trim skull very closely. Leave eyebrows but not too heavy. Leave slightly more over inside corner of eye than outside corner. 
     Hlavu trimujte velmi důkladně. Vynechejte obočí ale ne tak aby bylo příliš
     důrazné. Nechejte trochu více chlupů u vnitřního koutku oka než u vnějšího.
 15. Trim cheeks clean back from corner of mouth to outer corner of eye. Trim under eyes, if necessary, to emphasize expression. 
     Líce trimujte úplně čistě od koutku tlamy po vnější koutek oka. Trimujte pod
     očima, pokud je to nutné, pro zdůraznění výrazu.
 16. Clean under jaw from corner of mouth back to neck. Leave chin whiskers and brush forward. If necessary, the chin whiskers should be tidied. Remember, the profuse, goat-like beard is incorrect. 
     Protrhejte chlupy pod sanicí od od koutku tlamy zpět
     po krk.Vynechejte "vousy" na bradě a načešte je dopředu. Pokud je to
     požadované, "vousy" by měly být urovnané. Pamatujte, přílišná kozí bradka
     je nevhodná.   
 17. Clean off ears inside and out, straightening edges with a moustache or blunt nosed scissors. 
     Úplně protrimujte uši unitř i vně, urovnejte okraje pomocí nůžek na knír nebo
     nůžek s kulatou špičkou. 

  Comments / Poznámky :
 • To trim means to pull or to pluck. It also means to 'strip'. 
     Trimovat znamená trhat nebo škubat. Také to znamená "vysléct".
 • Never strip a bathed dog. The hair is easier to grasp when the coat is 'dirty'. One exception: the leg furnishings and beard should be clean and dry.
     Nikdy netrimujte okoupaného psa. Chlupy je jednodušší uchopyt když jsou
     "špinavé". Jedna vyjímka: vybavení? nohou a bradka mohou být umyty a
     vysušeny.
 • Your chosen grooming area should be pleasant and well lighted. 
     Vaše vybrané upravovací místo by mělo být příjemné a dobře osvětlené.
 • Avoid distractions from both other people and animals while grooming.
     Vyvyarujte se rozptýlení otravných lidí a zvířat během trimování.
 • Never groom when you or your Irish Terrier are tired. 
     Nikdy netrimujte když jste vy nebo váš irčánek unavení.
 • Grooming may be completed in two or more sessions as needed.
      Upravování můžete dokončit ve dvou nebo více sezeních, jak potřebujete.
 • Once you have started grooming, don't dawdle.
      Jakmile začnete trimovat, nemarněte čas.
 • Never leave your Irish Terrier unattended on the grooming table... not even to just answer the phone. 
     Pokud máte svého irčáka na trimovacím stole nikdy ho nenechávejte
     bez dozoru... ani kdyby jste šli jen odpovědět na telefon.
 • Exercise your Irish Terrier both before and after the grooming session. 
     Cvičte svého teriérka jak před tak po trimovacím sezení.

Základní text převzatý z http://www.irishterriers.com/welcome.htm

ObrazekObrazek

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář